แนะนำบุคลากร

วันที่โพสต์: Jul 20, 2016 10:44:42 AM

นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์

ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม

ชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ปี 2559

นายอภิรมย์ ผิวละออ

ครู โรงเรียนยางโกนวิทย์

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม

รองชนะเลิศ อันดับ 1

เหรียญทอง

OBEC AWARDS ปี 2559

นางสาวอมรา จันทะไทย

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ

ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม

รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญทอง 

OBEC AWARDS ปี 2559

นางสาวรสสุคุนธ์ โคลคร

นักทรัพยากรบุคคล

บุคลากร 38 ค ดีเด่น

สพฐ. ระดับจังหวัด

ปี 2559