เว็บไซต์โรงเรียน

อำเภอกุดจับ 38 โรงเรียน

 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนกุดจับ (11 โรงเรียน)

    

        

อำเภอบ้านผือ 72 โรงเรียน

    

 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ (7 โรงเรียน)

       

 โรงเรียนบ้านดงบัง 

       

 โรงเรียนบ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร)

       

 โรงเรียนบ้านดงธาตุ

       

 โรงเรียนบ้านนาคูณ

       

 โรงเรียนบ้านดงหวาย

       

 โรงเรียนบ้านนารายณ์

       

 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน

       

 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ

       

 โรงเรียนบ้านกุดจับ

       

 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง

       

 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร

       

 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์

       

 โรงเรียนบ้านหัวขัว

       

 โรงเรียนบ้านภูดิน

      

 โรงเรียนบ้านข่า

       

 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนทองหายโศก (16 โรงเรียน)

         

 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ

       

 โรงเรียนบ้านโนนแดง

        

 โรงเรียนบ้านดงน้อย

       

 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138

     

 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา

        

 โรงเรียนบ้านนาเตย

        

 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงเพ็งปะโค (14 โรงเรียน)

        

 โรงเรียนบ้านนาไฮ

        

 โรงเรียนบ้านถิ่น

       

 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์

        

 โรงเรียนบ้านนาแคทุ่งขวาง

       

 โรงเรียนบ้านโพน

        

 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น

       

 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย

        

 โรงเรียนบ้านโนนทอง

       

 โรงเรียนบ้านโนนดู่

        

 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม

       

 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง

        

 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง

       

 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน

        

 โรงเรียนบ้านโนนม่วง

       

 โรงเรียนหนองกุงวังแสง

        

 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

       

 โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว

        

 โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร

       

 โรงเรียนบ้านหายโศก

        

 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง

       

 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล

        

 โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี

       

 โรงเรียนบ้านนาคำ

        

 โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า

       

 โรงเรียนบ้านโนนอุดม

    

 โรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา

       

 โรงเรียนโนนสูงวิทยา

     

 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์ (17 โรงเรียน)

        

 โรงเรียนบ้านเขือน้ำ

        

 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพาน (13 โรงเรียน)

        

 โรงเรียนบ้านเทื่อม

        

 โรงเรียนบ้านลำภู

       

 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว

        

 โรงเรียนบ้านขอนยูง

       

 โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์

        

 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล

       

 โรงเรียนบ้านนาสี

        

 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ

       

 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

        

 โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี

        

 โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา

        

 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย

       

 โรงเรียนคำบงเจริญสุข

        

 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ

       

 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ

        

 โรงเรียนบ้านนาล้อม

        

 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

        

 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา

        

 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม

       

 โรงเรียนบ้านโนนฐานะ

อำเภอน้ำโสม 28 โรงเรียน

 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนน้ำโสม ( 9 โรงเรียน)

    

       

 โรงเรียนยางโกนวิทย์

        

 โรงเรียนบ้านโพธิ์

        

 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู

        

 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก

     

 โรงเรียนบ้านเจริญสุข

       

 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำโมง (17 โรงเรียน)

        

 โรงเรียนบ้านนางัว

       

 โรงเรียนบ้านเม็ก

        

 โรงเรียนบ้านข้าวสาร

        

 โรงเรียนบ้านหยวก

       

 โรงเรียนบ้านหินตั้ง

        

 โรงเรียนบ้านจำปาทอง

       

 โรงเรียนกลางน้อยเหล่ามะแงว

        

 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม

       

 โรงเรียนบ้านวังสวย

        

 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง

       

 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

        

 โรงเรียนบ้านท่าลี่

       

 โรงเรียนบ้านน้ำปู่

 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโสมสำราญ ( 9 โรงเรียน)

     

       

 โรงเรียนบ้านขัวล้อ

        

 โรงเรียนบ้านแดง

        

 โรงเรียนบ้านจำปาโมง

        

 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย

       

 โรงเรียนบ้านม่วง

        

 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

       

 โรงเรียนบ้านนาอ่าง

        

 โรงเรียนบ้านเทพประทาน

       

 โรงเรียนบ้านลาน

        

 โรงเรียนบ้านท่าโสม

       

 โรงเรียนบ้านนางาม

        

 โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์

       

 โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์

        

 โรงเรียนบ้านน้ำทรง

       

 โรงเรียนบ้านหนองแวง

        

 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม

       

 โรงเรียนบ้านหัวช้าง

     

 โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา

        

 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแวงสามัคคี         ( 10 โรงเรียน)

       

 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพระบาท (15 โรงเรียน)

        

 โรงเรียนบ้านสามัคคี

       

 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง

        

 โรงเรียนบ้านผากลางนา

       

 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ

       

 โรงเรียนบ้านนางิ้ว

        

 โรงเรียนบ้านสวัสดี

       

 โรงเรียนบ้านคำด้วง

        

 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2)

       

 โรงเรียนบ้านนาเก็น

       

 โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา

        

 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา

       

 โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์

        

 โรงเรียนบ้านหนองแวง

       

 โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ

        

 โรงเรียนบ้านน้ำซึม

       

 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

อำเภอนายูง 18 โรงเรียน

 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงโนนทอง ( 9 โรงเรียน)

    

       

 โรงเรียนบ้านลาดหอคำ

        

 โรงเรียนบ้านนาหลวง

        

 โรงเรียนบ้านติ้ว

        

 โรงเรียนชุมพลนาคลัง

       

 โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา

        

 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก

       

 โรงเรียนบ้านใหม่

        

 โรงเรียนบ้านนายูง

       

 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา

        

 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง

       

 โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน

        

 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์

       

 โรงเรียนบ้านกาลึม

เอกชน  4 โรงเรียน

        

 โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม

       

 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง

       

 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา (บ้านผือ)

       

 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง

       

 โรงเรียนบ้านสมประสงค์

 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านก้องนาแค ( 9 โรงเรียน)

     

       

 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา (น้ำโสม)

       

 โรงเรียนญาริดา (บ้านผือ)

        

 โรงเรียนบ้านวังบง

       

 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี (กุดจับ)

ปริยัติธรรม  3 โรงเรียน

        

 โรงเรียนบ้านวังแข้

       

 โรงเรียนวัดศรีสะอาด (บ้านผือ)

       

 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์

       

 โรงเรียนวัดห้วยทราย (นายูง)

       

 โรงเรียนบ้านนาแค

       

 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม (น้ำโสม)

ต.ช.ด.  4 โรงเรียน

       

 โรงเรียนบ้านนาตูม

       

 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย

       

 โรงเรียนบ้านเทพภูเงิน (น้ำโสม)

       

 โรงเรียนบ้านนาชมพู (นายูง)

       

 โรงเรียนบ้านนาเมืองทอง (นายูง)

        

e-mail : udn4@esdc.go.th

                             rome1963@hotmail.com

                             rome1963@gmail.com

                โทรศัพท์ : 095 6592506 True

                               082 8599404 AIS

หากโรงเรียนประสงค์ ดำเนินการ ดังนี้

 โรงเรียนบ้านห้วยเวียงงาม (นายูง)

ขั้นตอนการสมัครใช้เว็บไซต์ EMIS

1. Click ที่นี่

2. เลือก สนง.เขตพื้นที่ หรือ Click ที่นี่

3. เลือกโรงเรียน

    เนื่องจาก EMIS อนุญาตให้สมัครโรงเรียน ละ 2 คน

ดังนั้น หากมีคนสมัครครบแล้ว จะไม่ปรากฏเมนู 

ลงทะเบียนโรงเรียน หากมีบุคคลสมัครไม่ครบ 2 คน

จะปรากฏเมนู ลงทะเบียนโรงเรียน

4. เลือกเมนู "ลงทะเบียนโรงเรียน"

5. อีเมลล์ หรือ โทรแจ้ง ศน.บุญโรม ปัญญากุล

    เพื่ออนุมัติให้ใช้งานในลำดับต่อไป

 แจ้ง Link click ที่นี่

 ขอ User & Password  เพื่อแก้ไขเว็บไซต์

 สมัครขอใช้เว็บไซต์โรงเรียน

 เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน (กรณีครูย้าย   หรือผู้บริหารมอบหมาย)