conference คุณครู ภาษาอังกฤษ

วันที่โพสต์: Oct 25, 2016 7:48:52 AM

เชิญประชุมทางไกลด้วยระบบ VIDEO Conference เรื่อง การใช้สื่อเสริมใน

วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 สำหรับครูประถมศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2559 สำหรับครูมัธยมศึกษา

วันที่ 29 ตุลาคม 2559 สำหรับครูโรงเรียนประชารัฐ เวลา 09.00 - 16.00 น.

ช่องทาง 2 ช่องทาง  คือ www.obectv.tv และ http://210.246.188.59/live/

หนังสือนำส่ง Click ที่นี่ สิ่งที่ส่งมาด้วย Click ที่นี่