แบบสำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV

วันที่โพสต์: Mar 18, 2018 3:32:31 PM

สพฐ.ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ สำหรับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

ดังนั้น จึงให้โรงเรียนขนาดเล็ก ดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ๒๕๕๗ ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Username และ Password ที่เป็นรหัส SMIS ๘ หลัก ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว สพฐ.จะถือว่าโรงเรียน ไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์

เว็บไซต์สำหรับกรอกข้อมูล  Click ที่นี่

หนังสือนำส่ง สพฐ.  Click ที่นี่

หนังสือ สพป.อุดรธานี เขต ๔ แจ้งโรงเรยีน  Click ที่นี่

ค้นหารหัส SMIS ๘ หลัก  Click ที่นี่

ตัวอย่างแบบกรอกข้อมูล  Click ที่นี่

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗  Click ที่นี่