เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วันที่โพสต์: Sep 25, 2017 8:51:3 AM

ด้วย นางอรอุมา  แก้วพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔   กำลังจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะจาก ผู้อำนวยการชำนาญการ  เป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โดยได้จัดทำวิจัย เรื่อง “รายงานการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔” 

 หนังสื่อขออนุญาต คลิ๊ก

 Abstracts คลิ๊ก