เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วันที่โพสต์: Sep 29, 2017 5:58:20 PM

ผู้ศึกษาค้นคว้า สิบตำรวจเอกธีรยุทธ พลแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ อำเภอนำยูง จังหวัดอุดรธานี

 Abstracts คลิ๊ก