รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report : SAR)

วันที่โพสต์: Mar 22, 2017 8:31:6 AM

รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2559 สถานศึกษาจะต้องรายงาน SAR จำนวน 3 เล่ม (เก็บไว้โรงเรียน จำนวน ๑ เล่ม, ส่ง สพป. จำนวน ๒ เล่ม) ภายใน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนี้

.......สำหรับโรงเรียนควบรวม ต้องรายงาน SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส่วน

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไม่ต้องรายงาน SAR อนึ่ง แผนปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐

โรงเรียนควบรวม ทำร่วมกับโรงเรียนหลัก

 ระดับปฐมวัย ใช้ ๑๑ มาตรฐาน ๕๑ ตัวบ่งชี้ (เหมือนเดิม)

 ระดับขั้นพื้นฐาน ใช้ ๔ มาตรฐาน ดังนี้

 คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

      เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถำนศึกษา Click

 แนวทางการเขียนรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา

      (Self - Assessment Report : SAR)  Click

 ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report : SAR) Click

 ตัวอย่าง SAR ระดับปฐมวัย  Click

 ตัวอย่าง SAR ขั้นพื้นฐาน  Click

 เว็บไซต์ Self-Assessment Report : SAR Online  Click

แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพการศึกษา (เดิม)