ตรวจสอบบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

วันที่โพสต์: Oct 20, 2017 8:24:27 AM

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จากสำนักงบประมาณ จำนวน ๑๓,๕๖๙ ชุด เป็นจำนวนเงิน ๖๕๔,๐๒๕,๘๐๐ บาท และมีนโยบายให้โรงเรียนแต่ละแห่ง ยืนยันความประสงค์ในการขอรับจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑                ดังนั้น จึงให้โรงเรียนประชุมหารือและแจ้งยืนยันความประสงค์การขอรับจัดสรรงบประมาณ

ตามแบบยืนยันฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่งภายในวันที่  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๐ หากเกินกำหนดเวลา ถือว่าโรงเรียน

ไม่ประสงค์ขอรับจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้

 หนังสื่อนำส่ง  คลิ๊ก

 บัญชีจัดสรรงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คลิ๊ก

 แบบยืนยันความต้องการ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  คลิ๊ก