การใช้ Internet โรงเรียน

วันที่โพสต์: Jan 15, 2018 12:47:48 AM

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามช่วยเหลือสถานศึกษาให้มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

 Check IP Address (เพื่อดูว่า ใช้ อินเทอร์เน็ต ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ใด)