การอบรมโปรแกรม QAMS : Quality Assurance Management System

วันที่โพสต์: Jan 11, 2017 12:24:9 AM

การอบรมโปรแกรม QAMS การนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online วันที่ 12 - 13 มกราคม 2559ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม หนังสือนำส่ง และตาราง รายละเอียดการอบรม คู่มือสำหรับโรงเรียน  VDO แนะนำการใช้โปรแกรม สำหรับโรงเรียน  PowerPoint บรรยายระบบประกันคุณภาพ

  ระดับขั้นพื้นฐาน

การเปิดระบบนำส่งข้อมูลครั้งที่ 2

เพื่อให้การกรอกข้อมูลในระบบนำส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุญาตแจ้งระยะเวลาการเปิดระบบครั้งที่ 2 ดังนี้

1. สำหรับการนำส่งข้อมูล รวมถึงการทบทวนการนำส่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ในปี 2557 – 2559 จะทำการเปิดระบบนำส่งฯ ระหว่างวันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ การนำส่งข้อมูลยังเป็นแบบเดิม คือ

- โรงเรียนนำส่งข้อมูลปี 2557-2559 และบันทึกร่องรอยปี 2559 

- ผู้บริหารเข้ามารับรองข้อมูลของโรงเรียนทั้ง 3 ปี 

- เขตส่งส่วนกลางทั้ง 3 ปี 

2. สำหรับการนำส่งข้อมูล รวมถึงการทบทวนการนำส่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และการกรอกร่องรอยหลักฐานเฉพาะปี 2559 เท่านั้น จะทำการเปิดระบบนำส่งฯ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 โดยที่จะไม่สามารถนำส่งหรือแก้ไขข้อมูลปี 2557-2558 ได้ ทั้งนี้ สามารถใช้แบบบันทึกรายการข้อมูล (Template) เดิมในการนำส่งปี 2559 ได้ โดยการนำส่งข้อมูลยังเป็นลักษณะ ดังนี้ 

- โรงเรียนนำส่งข้อมูลปี 2559 เท่านั้น และบันทึกร่องรอยปี 2559 

- ผู้บริหารเข้ามารับรองข้อมูลของโรงเรียนปี 2559 เท่านั้น

- เขตส่งส่วนกลางปี 2559 เท่านั้น