การรายงาน DLTV

วันที่โพสต์: Sep 02, 2017 6:20:40 AM

สพฐ. จะติดตามการใช้งานของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗  และขยายผลไปยังโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า ๑๒๐ คน โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน  ๒ กลุ่ม  คือ

๑. โรงเรียนในสังกัด ที่มีนักเรียนมากกว่า ๑๒๐ คน พร้อมรายงานผลที่เว็บไซต์

http://210.246.188.59/dltv1 โดยกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน คือ รหัส SMIS ๘ หลัก

๒. โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  พร้อมรายงานผลที่เว็บไซต์ http://210.246.188.59/dltv2

โดยกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน คือ รหัส SMIS ๘ หลัก        

 โรงเรียนกลุ่มที่ 1 (นักเรียนมากกว่า 120 คน) รายงานผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่

 โรงเรียนกลุ่มที่ 2 (โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ได้รับงบประมาณ ปี 2557) ประเมินตนเอง คลิกที่นี่

  โรงเรียนกลุ่มที่ 1 (นักเรียนมากกว่า 120 คน)   กรอกข้อมูลภายในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

      > รายชื่อโรงเรียนที่บันทึกข้อมูล คลิ๊กที่นี่

      > รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่บันทึกข้อมูล คลิ๊กที่นี่

 โรงเรียนกลุ่มที่ 2 (โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ได้รับงบประมาณ ปี 2557)  กรอกข้อมูลภายในวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

      > รายชื่อโรงเรียนกลุ่มที่ 2 (ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2557)   CLICK

      > โรงเรียนที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้ว  เขตพื้นที่ ดำเนินการ รับรองข้อมูล เพื่อให้ สพฐ.ตรวจสอบ

      > โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล  คลิ๊กที่นี่