การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

วันที่โพสต์: Mar 25, 2017 12:43:49 AM

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สพฐ. ได้จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา จำนวน ๒ รายการ คือ 

๑. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา

๒. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ารศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

แนวทางการดำเนินงาน

๑. สพป.อุดรธานี เขต ๔ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้ง ๒ รายการ

๒. โรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับ (เมื่อบริษัทผู้รับจ้าง นำส่งและติดตั้งอุปกรณ์)

๓. สพป.อุดรธานี เขต ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับ

๔. โรงเรียนส่ง ใบส่งของหรือส่งอุปกรณ์ ให้ สพป.อุดรธานี เขต ๔

๕. สพป.อุดรธานี เขต ๔ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

๖. โรงเรียน ขอรับ ระบบปฏิบัติการ (OS) ที่ สำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อ activate license for Software

 หนังสือแจ้งจัดสรร ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา จำนวน ๒๐ โรงเรียน Click

 รูปแบบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Lap Click

 หนังสือแจ้งจัดสรร ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ารศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จำนวน ๖๔ โรงเรียน Click

 รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร (สพฐ.แก้ไข บัญชีจัดสรร)  Click

 รายละเอียดครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) Click

.......หมายเหตุ : การจัดสรรคอมพิวเตอร์ รายการที่ ๒ สพฐ.อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ต่อสำนักงบประมาณ                             เพื่อขยายเวลาการจัดซื้อ จัดจ้าง

 รายงานแบบรายงานความก้าวหน้าการประกวดราคาครุภัณฑ์DLIT ประจำปี ๒๕๖๐ (สพป.อุดรธานี เขต ๔

ดำเนินการ)   Click