การประเมินตัวชี้วัดในระดับ Global

วันที่โพสต์: Nov 20, 2017 7:22:12 AM

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้พิจารณาให้นักเรียน และครูระดับประถมศึกษา เข้าร่วมการประเมินตัวชี้วัดในระดับ Global เรื่อง ความฉลาดในด้านการใช้ Digital กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๑,๐๐๐ คน และครู จำนวน ๕๐ คน เพื่อทราบระดับความสามารถในการเป็นพลเมืองดิจิทัลของประเทศไทย โดยผลการทดสอบจะมีการรายงานผลไปยัง World Economic Forum ต่อไป โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ     > โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ (นักเรียน ๓๐ คน ครู ๒ คน)

    > โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ (นักเรียน ๓๐ คน ครู ๒ คน)

    > โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ (นักเรียน ๓๐ คน ครู ๒ คน)

 หนังสือ สพฐ. คลิ๊ก หนังสือแจ้งโรงเรียน คลิ๊ก

 ครูตอบแบบสอบถาม คลิ๊ก นักเรียนตอบแบบสอบถาม คลิ๊ก