การนิเทศ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

วันที่โพสต์: Dec 25, 2016 5:52:15 PM

 เครื่องมือนิเทศโรงเรียน เรื่อง 

๑. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET, NT

๒. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

๓. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

๔. การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

๕. การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้

๖. การส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

         

 เครื่องมือนิเทศการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็ว

             และท่องอาขยานภาษาไทย

 ปก        

 ส่วนที่ ๑        

 ส่วนที่ ๒        

 ส่วนที่ ๓        

 บทอาขยาน        

 หนังสือราชการ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

        

 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE