การนิเทศ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ พ.ย. - ๒ ธ.ค.๒๕๕๙

วันที่โพสต์: Nov 28, 2016 1:4:37 AM

 เครื่องมือนิเทศโรงเรียน เรื่อง 

๑. การท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็ว และการท่องอาขยาน

๒. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร

๓. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

๔. การเตรียมความพร้อมนักเรียนที่เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

    ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖

๕. การประเมินผลการอ่านเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

                

        

 เครื่องมือนิเทศการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็ว

             และท่องอาขยานภาษาไทย

 ปก        

 ส่วนที่ ๑        

 ส่วนที่ ๒        

 ส่วนที่ ๓        

 บทอาขยาน        

 หนังสือราชการ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

        

 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE