การนิเทศ กำกับ ติดตาม ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐

วันที่โพสต์: Jul 10, 2017 6:30:32 AM

สพป.อุดรธานี เขต ๔  แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ  กำกับ  ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้น ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษำ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐

 หนังสือราชการ  CLICK

 คำสั่ง สพป.อด.๔  CLICK

 รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง  CLICK

 เรื่องนิเทศ กำกับ ติดตามฯ 

 สถานศึกษาพอเพียง

    > รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาพอเพียง  CLICK

    > คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง  CLICK

    > คู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ  CLICK

    > คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  CLICK

    > รายชื่ือสถานศึกษา ที่ต้องประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  CLICK

 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

    > แบบนิเทศ (word) CLICK

    > แบบนนิเทศ (PDF)  CLICK

 STEM และ Active Learning

 การประกันคุณภาพการศึกษา

 โครงการอาหารกลางวัน (แบบนิเทศ ติดตาม ลักษณะรูปเล่ม คณะกรรมการฯ จะนำมอบ วันที่ไปนิเทศ)

 โรงเรียนคุณธรรม

    > เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม CLICK

 DLTV / DLIT

    > มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT CLICK

    > เครื่องมือการประเมิน DLTV  CLICK  (ไม่มีระบบรายงาน ONLINE)

    > เครื่องมือการประเมิน DLIT   CLICK  (เอกสาร)  และผู้นิเทศ จะต้องบันทึกการนิเทศ DLIT ระบบ ONLINE

        ผ่านเว็บไซต์   คลิ๊กที่นี่  เพื่อกรอกแบบประเมินออนไลน์ ...หมายเหตุ ผู้นิเทศสามารถเลือกรายงาน ทั้ง 2 แบบ

       หรือ เลือกแบบใดแบบหนึ่ง

 โรงเรียนดีตาบล/โรงเรียนในฝัน

    > เครื่องมือการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล   CLICK

 จุดเน้น 7 จุดเน้น

    > ปฐมวัย  > การอ่านออกเขียนได้  (แบบนิเทศฯ  CLICK   > ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  > ท่องอาขยาน/สูตรคูณ  

    > ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  > โรงเรียนปลอดขยะ (แบบประเมิน CLICK)   > โรงเรียนปลอดยาเสพติด

 แบบนิเทศ กำกับ และติดตามฯ  CLICK