การนิเทศและประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐

วันที่โพสต์: Oct 31, 2017 1:48:56 PM

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ กำหนด

ให้มีการนิเทศประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖ เพื่อในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเป็นไปตามนโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุดรธานี เขต๔พร้อมทั้งเป็นการเสนอแนะการนำนโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัด

สู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ และประเมินความพร้อมภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  

 คำสั่ง  คลิ๊ก

 แบบนิเทศ ติดตามฯ คลิ๊ก

 ปฏิทินการนิเทศ (ศน.บุญโรม ปัญญากุล)  คลิ๊ก

 ปฏิทินการนิเทศ (ศน.สุดสาคร คำภา)  คลิ๊ก

 ปฏิทินการนิเทศ (ศน.เกษมณี ประเสริฐ)  คลิ๊ก

 ปฏิทินการนิเทศ (ศน.ชาญณรงค์ ราชบัวน้อย)  คลิ๊ก

 ปฏิทินการนิเทศ (ศน.เมธี  มูลธิ)  คลิ๊ก