การจัดซื้อและจัดซ่อมกล่องรับสัญญาณ

วันที่โพสต์: Aug 28, 2018 3:52:18 AM

 รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ DLTV ปี ๒๕๕๗  Click ที่นี่ รายละเอียดการซ่อม DLTV ( ปร.4 (ก) คลิ๊กที่นี่

 หนังสือ สพป.อุดรธานี เขต ๔ แจ้งการจัดสรรงบประมาณซ่อม DLTV คลิ๊กที่นี่

 บัญชีการจัดสรรงบประมาณการซ่อม DLTV คลิ๊กที่นี่

 หนังสือ สพฐ. แจ้งโอนเงินงบประมาณซ่อม DLTV คลิ๊กที่นี่

แนวทางปฏิบัติ

๑.สามารถได้ ๒ วิธี คือ 

   ๑.๑ ทำเรื่องซื้อ (ข้อดี ทำเรื่องได้รวดเร็ว ทันเวลา  ข้อเสีย ต้องดำเนินการซ่อมเอง)

   ๑.๒ ทำเรื่องจ้างเหมา (ข้อดี ผู้รับจ้างดำเนินการให้ทุกอย่าง เมื่อตรวจรับแล้ว ส่งเรื่องเบิกจ่าย สพป.จะโอนเงินค่าจ้างเหมาะให้ผู้รับจ้าง  ข้อเสีย ใช้เวลานาน) และผู้รับจ้าง ต้องอยู่ในบัญชีผู้ค้า เพราะ งบประมาณเกิน ๕,๐๐๐ บาท จะต้อง

ดำเนินการลง EGP

๒. โรงเรียนสามารถดำเนินการทั้ง ๒ วิธี โดยการรวมกลุ่มได้

๓. ขั้นตอนการซ่อม และการซื้อ 

     ๓.๑ การเงินแจ้งการโอนเงินงบประมาณ (ขณะนี้ วันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๖๑ การเงินกำลังเสนอหนังสือ แจ้งการโอนงบประมาณ)

     ๓.๒ โรงเรียนดำเนินการจ้างเหมา หรือ ซื้อวัสดุ แล้วแต่กรณี พร้อมส่งเขตพื้นที่

     ๓.๓ เมื่อดำเนินการตรวจรับเรียบร้อย เขตพื้นที่จะโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชีผู้รับจ้าง

 หนังสือ สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณ คลิ๊กที่นี่

 หนังสือ สพป.อุดรธานี เขต ๔ แจ้งการจัดสรรงบประมาณซื้อกล่องรับสัญญาณ คลิ๊กที่นี่

 บัญชีจัดสรรงบประมาณจัดซื้อกล่องรับสัญญาณ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) คลิ๊กที่นี่

 คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) กล่องรับสัญญาณ  คลิ๊กที่นี่

   หมายเหตุ : หนังสือแจ้งโอนเงินงบประมาณ การเงินกำลังเสนอ เพื่อแจ้งโรงเรียน ภายในวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๑

                      QR CODE กลุ่ม LINE : DLICT_UDON4  คลิ๊กที่นี่