การขยายผล DLIT

วันที่โพสต์: May 27, 2017 12:48:16 AM

ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียน ในระบบ Online และ Offline

  หนังสือแจ้งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน CLICK

  หนังสือแจ้งโรงเรียน CLICK

  การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  CLICK

  การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2 CLICK

  ห้องเรียนแห่งคุณภาพแบบพกพา (DLIT Portable Classroom)  CLICK

  ห้องเรียนแห่งคุณภาพแบบพกพา (DLIT Portable Classroom) 2 CLICK

  มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT CLICK

  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล CLICK

  คู่มือคลังข้อสอบ CLICK