กรอกข้อมูลค่าเช่าอินเทอร์เน็ต

วันที่โพสต์: Jun 11, 2018 3:30:1 PM

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศยกเลิกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามโครงการ MOENet และให้สถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้ระบบเครือข่าย UniNet ดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด นั้น                ดังนั้น จึงให้โรงเรียนกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมแนบใบเสร็จการชำระเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ตเดือนล่าสุด ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้จงได้

  หนังสือ สพฐ. Click ที่นี่

  หนังสือนำส่ง สพป.อุดรธานี เขต 4  Click ที่นี่

  แบบฟอร์มกรอกข้อมูล โดยการกรอก Online และขอความร่วมมือกรอกเฉพาะโรงเรียนตนเองเท่านั้น  Click ที่นี่

  แบบฟอร์มกรอกข้อมูล กรณีไม่กรอกออนไลน์ โดยการจัดพิมพ์ และนำส่ง  Click ที่นี่

  คำอธิบายแบบฟอร์ม  Click ที่นี่

  แบบฟอร์มกรอกข้อมูล กรณีไม่มีรายชื่อ และขอเพิ่มเติม (อยู่ sheet ที่ 2)  Click ที่นี่

      คำอธิบายเพิ่มเติม....ในแบบฟอร์มผู้บริหารสถานศึกษา ต้องลงลายมือชื่อ ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน scan ลายมือชื่อส่งมาพร้อมนี้ด้วย โดยตั้งชื่อไฟล์ เป็นชื่อโรงเรียนที่สังกัด ส่วนใบเสร็จค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก็ให้โรงเรียน SCAN ส่งด้วย โดยการตั้งชื่อไฟล์ "ใบเสร็จโรงเรียน........"

  Click ส่งลายมือชื่อ SCAN  และ ใบเสร็จค่าเช่าอินเทอร์เน็ต SCAN 

  ขั้นตอนการส่ง....1. เมื่อเข้าถึง google ไดร์ฟ  คลิ๊กเม๊าส์ด้านขวา  2. เลือกเมนู อัปโหลดไฟล์ (บรรทัดที่ 2)

       3. เลือกไฟล์ ที่ต้องการส่ง  4. คลิ๊ก ปุ่ม OK

สิ่งสำคัญ จำเป็น คือ

1. กรอกข้อมูลให้ครบ

2. ส่งไฟล์ SCAN ลายมือชื่อผู้บริหาร เพื่อรับรองข้อมูล

3. ส่งไฟล์ SCAN ใบเสร็จค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เดือนล่าสุด

ข้อจำกัด หากโรงเรียนดำเนินการไม่ทันกำหนดเวลา อาจจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต

หากไม่สามารถส่งได้ โรงเรียนสามารถส่งทางอีเมลล์ คือ rome1963@gmail.com