หนังสือราชการที่ผ่านมา

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) 

   

 รายงานผลการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล สพป.อุดรธานี เขต 4 CLICK

   

 รายงานผลการประเมิน ระดับโรงเรียน (จัดลำดับ) CLICK

   

 รายงานผลการประเมิน ระดับโรงเรียน CLICK

   

 รายงานผลการประเมิน ระดับบุคคล CLICK

   

 รายงานระดับคุณภาพนักเรียน CLICK

   

 รายงานผลการประเมิน 10 อันดับดีเด่น CLICK

 แบบฟอร์มสำหรับโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเรียนรวม คลิ๊กที่นี่  

 การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559     

 แบบติดตาม ตรวจสอบฯ 8 องค์ประกอบ (จัดพิมพ์ตามจำนวนคณะกรรมการ + 1 เช่น คณะกรรมการ จำนวน ๒ คน จัดพิมพ์ ๓ เล่ม)

    

 download เอกสารเกี่ยวกับกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" clik ที่นี่  

 โรงเรียนโครงการประชารัฐ      

 รายงานประเมินนักเรียน ชั้น ป. 1-6 อ่านออกเขียนได้

     

 Website รายงานผล  คลิ๊กที่นี่

     

 ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน  คลิ๊กที่นี่

     

 ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ    นางสาวรัตนาภรณ์  คำมูล

         โทรศัพท์ : 081 048 4380  e-mail : rtnpk56@gmail.com

 ขอความร่วมมือโรงเรียนรายงานจัดซื้อหนังสือเรียน ปี 2559 

 รายงาน  คลิ๊กที่นี่

    

 User & Password  คลิ๊กที่นี่

    

 ขอความร่วมมือโรงเรียนในโครงการประชารัฐ กรอกแบบสอบถาม โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 13 - 20 เมษายน 2559  ดังนี้ 

    

 เมนูที่ 1 ข้อมูลจากใบสมัคร ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเดิม และแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง

    

 เมนูที่ 2 แบบสอบถาม ขอสำรวจข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติมโดยกรอกข้อมูลแบบสอบถาม

 แบบสอบถาม Click

     

 รหัสโรงเรียน Click

     

 การประกวดนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  

  นังสือแจ้งโรงเรียน         หนังสื่อแจ้งประธานกลุ่มเครือข่าย      รายละเอียดการประกวดนวัตกรรม

    

 เฉลย Pre O-NET และ NT 

     

  แก้ไขเฉลย pre o-net คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   แจ้งแก้ไขเฉลยข้อสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2558

 แบบฝึกประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนภาษาไทย สำหรับครู ป. 1 -2

     

 แนวทางความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ Click

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test : NT)

 ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    

    

 การดำเนินงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

   

 ระบบ Online สำหรับศึกษานิเทศก์

    

 คู่มือการนิเทศ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  Click 

   

 login เพื่อรายงานผล สำหรับศึกษานิเทศก์

    

 login เพื่อรายงานผล สำหรับครูผู้สอนและโรงเรียน