น.ส.รัตนาภรณ์ คำมูล

นางสาวรัตนาภรณ์ คำมูล  หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

 E-mail : rath59@esdc.go.th     rtnpk565@gmail.com

 โทรศัพท์ : 0810484380

 รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย/ปฐมวัย

 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย กุดจับเมืองเพีย

 โครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้

 โครงการวิจัย

 โครงการ ประชารัฐ

 โครงการสหกรณ์โรงเรียน

โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"