น.ส.จิณณพัต ผลทิพย์

นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์  กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ

 E-mail : jin@esdc.go.th  chinnapatp@gmail.com

 โทรศัพท์ : 0933298113

 รับผิดชอบกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์

 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายบ้านผือ

 โครงการทดสอบ NT : National test

 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"