นายเมธี มูลธิ

นายเมธี  มูลธิ  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ

 E-mail : matree59@esdc.go.th  methee-09@hotmail.co.th

 โทรศัพท์ : 0955434869

 รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำโมง

 โครงการโรงเรียนในฝัน

 โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

 โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"