นายสุนทร ปิระนันท์

นายสุนทร ปิระนันท์ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร E-mail : 

 โทรศัพท์ : 

 รับผิดชอบกลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา

 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย ภูพาน

 โครงการแข่งขันการตอบปัญาสารานุกรมไทย

 โครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้

 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"