นายสุดสาคร คำภา

นายสุดสาคร คำภา  กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

 E-mail : korn@esdc.go.th  skornorkorn@gmail.com

 โทรศัพท์ : 088 5713224

 รับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายนายูงโนนทอง

 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"