นางเกษมณี ประเสริฐ

นางเกษมณี  ประเสริฐ  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร E-mail : kead@esdc.go.th     

    sornorwinwin.2012@gmail.com

 โทรศัพท์ : 0819655681

 รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย

 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย เชียงเพ็งปะโค โครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"