นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์

นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์  กลุ่มงานนิเทศการศึกษา

 E-mail : oytip@esdc.go.th   

     aoy.chai2515@gmail.com

 โทรศัพท์ : 0834568286

 รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายภูพระบาท

 โครงการเรียนรวม

 โครงการคุณธรรม

 โครงการเด็กพิเศษ

 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"