นางสาวมธุรดา ทองสมุทร

นางสาวมธุรดา ทองสมุทร กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา E-mail : mathurada@esdc.go.th

 โทรศัพท์ : 0ุ630712898

 รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย บ้านก้องนาแค โครงการ การจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลางโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"