นางวราลักษณ์ อินทา

นางวราลักษณ์ อินทา  หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ

 E-mail : valalax@esdc.go.th    USA55504@hotmail.com

 โทรศัพท์ : 081 9645006

 รับผิดชอบกลุ่มสาระปฐมวัย

 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายน้ำโสม

 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์

 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"