จุดเน้น 15 จุดเน้น

                                          จุดเน้นและเป้าหมายคุณภาพการศึกษา

                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  

นโยบายที่ ๑     ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

นโยบายที่ ๒     ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ

                     ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ

                     ในการแข่งขัน 

  นโยบายที่ ๓  ด้านการส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

นโยบายที่ ๔  ด้านโอกาส ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

 นโยบายที่ ๕   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 นโยบายที่ ๖  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่องหน่วยผลไม้ ครูพาเด็กออกสำรวจพืช ผลไม้ ภายในชุมชนและในบริเวณโรงเรียน สิ่งที่เด็กพบเห็นในชุมชนคือ สวนอ้อย สวนมัน และสวนแตงโม วันต่อมาครูและเด็กร่วมสนทนากันถึงเรื่องที่ออกไปสำรวจ เด็กๆเกิดความสงสัยและต้องการหาคำตอบมากที่สุด คือ แตงโม นอกจากจะนำมารับประทานสดๆได้แล้วเราเอาไปทำอะไรได้อีก สรุปคือ เด็กต้องการทำน้ำปั่นจากแตงโมเด็กและคุณครูช่วยกันทำน้ำปั่นแตงโม เด็ดๆสังเกตเห็นส่วนที่เหลือคือ เปลือกและเมล็ดแตงโมสามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง จากการคาดคะเนเมล็ดแตงโมสามารถนำไปคั่ว

อบแห้งก็ได้ ภาพปะติดก็ได้ จึงสรุปประเด็นที่เด็กๆสงสัยและต้องการทำคือ ภาพปะติดจากเมล็ดแตงโม