รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

วันที่โพสต์: Jun 17, 2019 4:52:6 AM

รื่อง            รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง

                   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา       นางปิยธิดา  ชำนาญรบ ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

                   และ นายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง ตำแหน่ง  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาแค  อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา

                     อุดรธานี เขต 4

ปีการศึกษา   2561

บทคัดย่อ

             การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้  วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22102) ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง

           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาแค อำเภอ

นายูง  จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

2561 จำนวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  จำนวนนักเรียน 24 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการ

เปลี่ยนแปลง จำนวน 6 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์   (ว22102)  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.35-0.78 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่

0.20-1.00 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้เรียน

ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง เป็นแบบ

มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r)  ตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.64 ค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้เท่ากับ 0.80 แบบแผนการทดลองครั้งนี้เป็นแบบ One–Group Pretest –

Posttest Design  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

สมมติฐานใช้สถิติ  กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (Dependent Samples t-test)

ผลการศึกษาพบว่า 

           1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 77.01/80.80ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75 

           2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง

เท่ากับ 0.78

            3. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการ

เปลี่ยนแปลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

            4. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการ

เปลี่ยนแปลง  มีความพึงพอใจในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

             

            โดยสรุป ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 

มีประสิทธิภาพและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ในการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  อยู่ในระดับมาก ดังนั้นครูผู้สอนวิชา

วิทยาศาสตร์ ควรนำนวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นี้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนในทุกระดับชั้น เพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายของของหลักสูตรและได้ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ มีการพัฒนา

ศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน    ได้ดีขึ้นได้ลงมือปฏิบัติจริง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็น

อย่างดี