ผอ.วีระยุทธ เวียงสมุทร

วันที่โพสต์: Mar 31, 2020 4:1:47 PM

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ของโรงเรียนบ้านน้ำปู่ ปีการศึกษา 2561

ผู้ศึกษา : นายวีระยุทธ เวียงสมุทร ผอ.ร.ร.บ้านน้ำปู่ และ นายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ปีที่ศึกษา : 2561

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ของโรงเรียนบ้านน้ำปู่ ปีการศึกษา 2561 ในด้านบริบท

ของโครงการ ด้านปัจจัยการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ และด้านผลการดำเนินโครงการ และ 2) ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการการพัฒนา การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านน้ำปู่ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การทำวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผลจากการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านน้ำปู่ ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงโดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 9 คน และครูผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปู่ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 56 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปู่ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 56 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 126 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่

1) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 2) แบบประเมินตนเอง เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญโดย ใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 3) แบบประเมินตนเอง เรื่องการทำวิจัย ในชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ 4) แบบประเมินการนิเทศการสอน เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ