นางสาวอมรา  จันทะไทย และนายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง

วันที่โพสต์: Feb 07, 2018 9:38:58 AM

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการเรียนรวม และเลิกโรงเรียนโดยใช้ SRD MODEL ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ผลการดำเนินงานพบว่า

    1. ผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการเรียนรวม และเลิกโรงเรียนโดยใช้ SRD MODEL ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีกรอบแนวทางการดำเนินงาน 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นวางระบบการดำเนินงาน (System theory)  หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบมีการวางแผนปัจจัยป้อนและเลือกกระบวนการในการดำเนินงาน โดยการควบคุมภายในด้วยวงจรเดมมิ่ง 2) ขั้นบริหารการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) หมายถึง การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ (ผลผลิตและผลลัพธ์) โดยมีการควบคุมภายในด้วยวงจรเดมมิ่ง 3) ขั้นตรวจสอบการดำเนินงานเดมมิ่ง (Deming  Cycle) หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผล ทุกขั้นตอนในการดำเนินงานและร่วมมือกันหาทางปรับปรุงแก้ไขให้บรรลุเป้าหมาย โดยส่งผลย้อนกลับ (Feedback) ไปยังขั้นตอนแรกใหม่อีกครั้ง หากมีข้อบกพร่องต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดำเนินการตามขั้นตอนแรกใหม่ จนถึงขั้นตอนที่สาม แต่ถ้าไม่มีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสามารถสรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหาร ศูนย์เครือข่ายพัฒนาอุดรธานี เขต 4 ทราบ และนำรูปแบบการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการเรียนรวม เลิกโรงเรียนโดยใช้ SRD  MODEL ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ไปใช้เป็นต้นแบบการดำเนินงานต่อไป

    2. ผลการดำเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการเรียนรวม และเลิกโรงเรียนโดยใช้ SRD  MODEL ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  พบว่า สามารถบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 40 คนลงมา จำนวนทั้งสิ้น 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  และโรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 40 คน จำนวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 15 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่บริหารจัดการโดยการเรียนรวมและเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)  ปีการศึกษา 2559 สูงขึ้น 0.49 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) เฉลี่ย 5 วิชาหลักในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2558

    3. ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า กระบวนการบริหารจัดการ SRD  MODEL  ในภาพรวมมีความสมบูรณ์ เพียงพอ และเหมาะสมทุกขั้นตอนที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ และผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการเรียนรวม และเลิกโรงเรียนโดยใช้ SRD  MODEL ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37