งานวิจัย นางสาวมธุรดา  ทองสมุทร

วันที่โพสต์: Feb 11, 2022 1:40:15 AM

หัวข้อวิจัย : การพัฒนาคู่มือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  4

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวมธุรดา  ทองสมุทร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา      อุดรธานี เขต 4

ปีที่วิจัย   :  ปีการศึกษา  2562

                                                             บทคัดย่อ

          การพัฒนาคู่มือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาคู่มือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2) ศึกษาผลการใช้คู่มือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ 3)  ศึกษาผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2562 หลังจากใช้คู่มือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการดำเนินงาน  ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2) พัฒนาคู่มือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  3)  ทดลองใช้คู่มือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  และ        4) ศึกษาผลการใช้คู่มือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และศึกษาผล          การประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  จำนวน 17 แห่ง

            ผลการวิจัยพบว่า

              1.  การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจากการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2561 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ใน  ระดับดี  ร้อยละ 68.53 ระดับปานกลาง ร้อยละ 31.47 และสถานศึกษามีความต้องการคู่มือดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เสนอตัวอย่างการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนให้สถานศึกษาปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน

            2.  ผลการพัฒนาคู่มือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ลักษณะของคู่มือมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ คำชี้แจงการใช้คู่มือ แสดงรายละเอียด วัตถุประสงค์ สาระสำคัญ แนวทางการใช้คู่มือ และเนื้อหา 3 ตอน คือตอนที่1  บทนำ ตอนที่ 2 การดำเนินงาน  และตอนที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน  ผลการประเมินคุณภาพของคู่มือของผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพดี การทดลองใช้คู่มือ มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.33/90.00

            3.   ผลการใช้คู่มือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู มีความพึงพอใจ ต่อการใช้คู่มือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหาของคู่มือและด้านรูปเล่มของคู่มือ มีความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนด้านการนำไปใช้ มีระดับความพึงพอใจระดับมาก

            4.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  หลังจากใช้คู่มือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  สังเคราะห์จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 17 แห่ง พบว่า ผลการประเมิน ภาพรวม 3 มาตรฐาน  ได้ระดับยอดเยี่ยม 4 โรงเรียน ระดับดีเลิศ จำนวน 12 โรงเรียน และระดับดี จำนวน 1 โรงเรียน โดยไม่มีโรงเรียนที่มีผลการประเมินในระดับปานกลางและระดับกำลังพัฒนา        ส่วนรายมาตรฐานพบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยมจำนวน 5 โรงเรียน ระดับดีเลิศ จำนวน 11 โรงเรียน และระดับดี จำนวน 1 โรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 และ 3 มีผลการประเมินเหมือนกันคือ ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 4 โรงเรียน ระดับดีเลิศ จำนวน 12 โรงเรียน และระดับดี จำนวน 1 โรงเรียน