การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านสร้างก่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยนายสุนทร ปิระนันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4

วันที่โพสต์: Jun 06, 2022 7:37:11 AM

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านสร้างก่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ในปีการศึกษา 2563  2) เพื่อศึกษาผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบการบริหารจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านสร้างก่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ในปีการศึกษา 2563 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม  ของโรงเรียนบ้านสร้างก่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแนวคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม  ของโรงเรียนบ้านสร้างก่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยมีรายละเอียดข้อคำถาม ดังนี้ การร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามนิเทศ ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุงและพัฒนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ