การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วันที่โพสต์: Dec 08, 2020 4:54:54 AM

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคูณ 2) สร้างนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคูณ และ 3) ศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคูณ ซึ่งการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคูณ โดยศึกษาสภาพปัญหาจาก 3 แหล่ง คือจากโรงเรียน จากบ้านของนักเรียนและ จากตัวนักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในระยะนี้ ได้แก่ คณะครู จำนวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธี จับสลาก และนักเรียน จำนวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลากรวมทั้งหมด 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 3 ฉบับ คือ ฉบับสำหรับครู สำหรับผู้ปกครองและสำหรับนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับเท่ากับ 0.92, 0.85 และ 0.88 ตามลำดับ สถิติใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาจากโรงเรียน คือ ปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2) สภาพปัญหาจากบ้านของนักเรียนคือปัญหาเกี่ยวกับการอบรม แนะนำให้นักเรียนเป็นคน มี จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ 3) สภาพปัญหาจากตัวนักเรียน คือ ปัญหาเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์