การจัดการเรียนการสอน DLTV

 รูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

-----------------

โดย...ศน.บุญโรม  ปัญญากุล  ผู้รับผิดชอบ

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    1. สำรวจ/วิเคราะห์ความต้องการ

    2. กำหนดนโยบาย

    3. ประกาศนโยบาย

    4. กำหนดแผนการดำเนินงาน

    5. ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน

    6. ประเมินแผนการดำเนินงาน

    7. ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

    สถานศึกษา

    1. สำรวจ/วิเคราะห์ความต้องการ

    2. กำหนดนโยบายของสถานศึกษา

    3. กำหนดแผนการดำเนินงาน

    4. ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน

    5. ประเมินแผนการดำเนินงาน

    6. ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน 

 การขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง  แนวปฏิบัติ

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    1. ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก

    2. พัฒนาครูและบุคลากร

    3. สนับสนุนการจัดการระบบ อุปกรณ์และสื่อ

    4. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน

    5. ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

    6. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

    7. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

    8. ประเมินความพึงพอใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

    9. ปรับปรุงพัฒนางานและสร้างความเข้มแข็ง

    สถานศึกษา

    1. ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก

    2. จัดหาทรัพยากรสนับสนุน

    3. จัดสภาพแวดล้อมการศึกษาทางไกล 3 ลักษณะ

    4. พัฒนาครูด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

    5. พัฒนาความรู้ความสามารถของครู

    6. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

    7. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

    8. ปรับปรุงพัฒนางานและสร้างความเข้มแข็ง

 การจัดการเรียนรู้  แนวปฏิบัติ

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    1. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้

    2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน

    3. จัดระบบบริหารจัดการ บริการและเผยแพร่สื่อ

    4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม

    5. นำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม

    สถานศึกษา

    1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Television : DLTV)

    2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital Video Disc : DVD)

    3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Learning : e-Learning)

 การนิเทศและติดตาม  แนวปฏิบัติ

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    1. สำรวจความต้องการ/วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

    2. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับบุคลากร

    3. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและติดตาม

    4. วางแผนการดำเนินงานนิเทศและติดตาม

    5. ดำเนินการนิเทศและติดตาม

    6. สรุปผล ประเมินผล และปรับปรุง

    7. สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

    สถานศึกษา

    1. สำรวจความต้องการ/วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

    2. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับครู/บุคลากร

    3. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน/การติดตาม

    4. วางแผนการดำเนินงานนิเทศภายใน/การติดตาม

    5. ดำเนินงานการนิเทศภายใน/การติดตาม

    6. สรุปผล ประเมินผล และปรับปรุง

    7. ยกย่อง ชมเชย มอบเกียรติบัตร

 การประเมินผลและปรับปรุง  แนวปฏิบัติ

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    1. ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ

    2. วางแผนการดำเนินงาน

    3. จัดทำเครื่องมือประเมิน

    4. ดำเนินการประเมินตามรูปแบบ CIPP

    5. ตรวจสอบการประเมิน

    6. ปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมิน

    สถานศึกษา

    1. ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ

    2. วางแผนการดำเนินงาน

    3. ดำเนินการจัดทำเครื่องมือประเมิน

    4. ดำเนินการประเมินตามรูปแบบ CIPP

    5. ตรวจสอบการประเมิน

    6. ปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมิน

  ยุทธศาสตร์ 4 5 6 (ปัจจัยสู่ความสำเร็จ) การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

เฉลิมพระเกียรติ

    • ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ ยุทธศาสตร์ 4 5 6

    • รูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

       สพป.อุดรธานี เขต 4 ยุทธศาสตร์ 4 5 6

4 ข้อพื้นฐาน

    1 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและภายในห้องเรียนต้องสะอาดและเป็นระเบียบ

    2 โทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจำนวนนักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ให้มีความสูง เหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน 

    3 บทบาทของครูต้องเอาใจใส่ กำกับดูแล ช่วยเหลือนักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน 

    4 นักเรียนต้องมีส่วนร่วมกิจกรรมและตั้งใจเรียนรู้พร้อมกับนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล

ผู้บริหาร 5 ข้อจัดทำ

    1 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจังและอำนวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

    2 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจำนวนนักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ให้มีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน 

    3 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องจัดหาคู่มือครูพระราชทาน สอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง 

    4 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นำด้วยความมุ่งมั่นและนำพาครูทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง 

    5 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ครูนำ 6 ข้อปฏิบัติ

    1 ครูต้องจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสม เอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

    2 ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้า ทั้งสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ใบงาน ใบความรู้ และกิจกรรมเสริม ตามที่คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมกำหนด รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 

    3 ครูต้องร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและต้องเอาใจใส่ กำกับ ดูแล แนะนำนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกครั้ง 

    4 ครูต้องสรุปสาระสำคัญร่วมกับ นักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอนทุกครั้ง 

    5 ครูต้องวัดและประเมินผลเมื่อกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดในแต่ละครั้ง แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ทำให้ทราบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

    6 ครูต้องจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน

 วัตถุประสงค์

    โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ดำเนินการนิเทศ ตามยุทธศาสตร์ 4  5  6 โดย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

ประเมินการดำเนินงานของโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง สรุปผลและคัดเลือกผลการดำเนินงานการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม ปลายปีการศึกษา 2560

 การดำเนินงานของโรงเรียน

    โรงเรียนดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4  5  6  มีรายละเอียดในเอกสารแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือในเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  (DLTV center) โดย

    - ครูประเมินตนเอง เดือนละ 1 ครั้ง ผู้บริหารโรงเรียนประเมินตนเอง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ผู้บริหารโรงเรียนประเมิน

ครูผู้สอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

    - เวลาที่กำหนดให้โรงเรียนรายงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้รายงานผลและการดำเนินงาน

ทางเว็บไซต์เป็นระยะ ซึ่งจะมีการแจ้งให้รายงานโดยตรงไปถึงโรงเรียน 

    - สามารถศึกษาวิธีเปิดเว็บไซต์และการรายงานได้จากคู่มือการใช้งานระบบในเว็บไซต์ดังกล่าว 

    แบบประเมินสำหรับผู้บริหารโรงเรียน มี 2 แบบคือ

       1. แบบประเมินครูผู้สอนที่ผู้บริหารโรงเรียนประเมิน (๖ ตัวชี้วัด)

       2. แบบประเมินผู้บริหารโรงเรียนประเมินตนเอง (๖ ตัวชี้วัด)

    - แบบประเมินผลการใช้งานระบบ DLTV เป็นแบบประเมินสำหรับครูที่ต้องทำทุกคน

 เว็บไซต์ CLICK

 สื่อตามความต้องการ (ย้อนหลัง)  CLICK

 สื่อการเรียนการสอน กำหนดการสอน  CLICK