เว็บไซต์โรงเรียน

อำเภอกุดจับ 38 โรงเรียน
    abu001[1] กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนกุดจับ (11 โรงเรียน)
         โรงเรียนบ้านดงบัง 
        โรงเรียนบ้านดงธาตุ
        โรงเรียนบ้านดงหวาย
        โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน
        โรงเรียนบ้านกุดจับ
        โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร
        โรงเรียนบ้านหัวขัว
        โรงเรียนบ้านข่า
        โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ
        โรงเรียนบ้านดงน้อย
        โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138

     abu001[1] กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงเพ็งปะโค (14 โรงเรียน)
         โรงเรียนบ้านถิ่น
        โรงเรียนบ้านนาแคทุ่งขวาง
        โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น
        โรงเรียนบ้านโนนทอง
        โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม
        โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง
        โรงเรียนบ้านโนนม่วง
        โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
        โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร
        โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง
        โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี
        โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า
        โรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา
        โรงเรียนโนนสูงวิทยา

     abu001[1] กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพาน (13 โรงเรียน)
         โรงเรียนบ้านลำภู
        โรงเรียนบ้านขอนยูง
        โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล
        โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ
        โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
        โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
        โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
        โรงเรียนบ้านสร้างก่อ
        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1
        โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
        โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
        โรงเรียนบ้านโนนฐานะ
อำเภอน้ำโสม 28 โรงเรียน
    abu001[1] กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนน้ำโสม ( 9 โรงเรียน)
        โรงเรียนบ้านเจริญสุข
        โรงเรียนบ้านนางัว
        โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ
        โรงเรียนบ้านหยวก
        โรงเรียนบ้านจำปาทอง
        โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม
        โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
        โรงเรียนบ้านท่าลี่
        โรงเรียนบ้านน้ำปู่

     abu001[1] กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโสมสำราญ ( 9 โรงเรียน)
        โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
        โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย
        โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
        โรงเรียนบ้านเทพประทาน
        โรงเรียนบ้านท่าโสม
        โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์
        โรงเรียนบ้านน้ำทรง
        โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม
        โรงเรียนบ้านหัวช้าง

     abu001[1] กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแวงสามัคคี
         ( 10 โรงเรียน)
        โรงเรียนบ้านสามัคคี
        โรงเรียน
บ้านผากลางนา
        โรงเรียน
บ้านโชคเจริญ
        โรงเรียน
บ้านสวัสดี
        โรงเรียน
เตชะไพบูลย์ (2)
        โรงเรียน
บ้านนาเก็น
        โรงเรียน
บ้านสาครพัฒนา
        โรงเรียนบ้านหนองแวง
        โรงเรียนบ้านน้ำซึม
        โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

อำเภอนายูง 18 โรงเรียน
    abu001[1] กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงโนนทอง ( 9 โรงเรียน)
        โรงเรียนชุมพลนาคลัง
        โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก
        โรงเรียนบ้านนายูง
        โรงเรียนบ้านสว่างปากราง
        โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
        โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
        โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง
        โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง
        โรงเรียนบ้านสมประสงค์

     abu001[1] กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านก้องนาแค ( 9 โรงเรียน)
        โรงเรียนบ้านวังบง
        โรงเรียนบ้านวังแข้
        โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์)
        โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์
        โรงเรียนบ้านนาแค
        โรงเรียนบ้านนาตูม
        โรงเรียนบ้านนาคำน้อย
        โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
        โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา
e-mail : udn4@esdc.go.th
                             rome1963@hotmail.com
                             rome1963@gmail.com
                โทรศัพท์ : 095 6592506 True
                               082 8599404 AIS

หากโรงเรียนประสงค์ ดำเนินการ ดังนี้
abu001[1] แจ้ง Link click ที่นี่
abu001[1] ขอ User & Password  เพื่อแก้ไขเว็บไซต์
abu001[1] สมัครขอใช้เว็บไซต์โรงเรียน
abu001[1] เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน (กรณีครูย้าย
   หรือผู้บริหารมอบหมาย)

อำเภอบ้านผือ 72 โรงเรียน
    abu001[1] กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ (7 โรงเรียน)
        โรงเรียนบ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร)
        โรงเรียนบ้านนาคูณ
        โรงเรียนบ้านนารายณ์
        โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ
        โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
        โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
        โรงเรียนบ้านภูดิน

      abu001[1] กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนทองหายโศก (16 โรงเรียน)
          โรงเรียนบ้านโนนแดง
         โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา
         โรงเรียนบ้านนาเตย
         โรงเรียนบ้านนาไฮ
         โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์
         โรงเรียนบ้านโพน
         โรงเรียนโนนทองโนนหวาย
         โรงเรียนบ้านโนนดู่
         โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
         โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
         โรงเรียนหนองกุงวังแสง
         โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว
         โรงเรียนบ้านหายโศก
         โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล
         โรงเรียนบ้านนาคำ
         โรงเรียนบ้านโนนอุดม
    abu001[1] กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์ (17 โรงเรียน)
         โรงเรียนบ้านเขือน้ำ
         โรงเรียนบ้านเทื่อม
         โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
         โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์
         โรงเรียนบ้านนาสี
         โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
         โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี
         โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา
         โรงเรียนคำบงเจริญสุข
         โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ
         โรงเรียนบ้านนาล้อม
         โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
         โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา
         โรงเรียนยางโกนวิทย์
         โรงเรียนบ้านโพธิ์
         โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
         โรงเรียนบ้านกุดเม็ก

     abu001[1] กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำโมง (17 โรงเรียน)
         โรงเรียนบ้านเม็ก
         โรงเรียนบ้านข้าวสาร
         โรงเรียนบ้านหินตั้ง
         โรงเรียนกลางน้อยเหล่ามะแงว
         โรงเรียนบ้านวังสวย
         โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
         โรงเรียนบ้านขัวล้อ
         โรงเรียนบ้านแดง
         โรงเรียนบ้านจำปาโมง
         โรงเรียนบ้านม่วง
         โรงเรียนบ้านนาอ่าง
         โรงเรียนบ้านลาน
         โรงเรียนบ้านนางาม
         โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์
         โรงเรียนบ้านหนองแวง
         โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา
         โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย

 abu001[1] กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพระบาท (15 โรงเรียน)
         โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
         โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
         โรงเรียนบ้านนางิ้ว
         โรงเรียนบ้านคำด้วง
         โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา
         โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์
         โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ
         โรงเรียนบ้านลาดหอคำ
         โรงเรียนบ้านนาหลวง
         โรงเรียนบ้านติ้ว
         โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา
         โรงเรียนบ้านใหม่
         โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา
         โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน
         โรงเรียนบ้านกาลึม

เอกชน  4 โรงเรียน
         โรงเรียนศศิกานต์วิทยา (บ้านผือ)
        โรงเรียนศศิกานต์วิทยา (น้ำโสม)
        โรงเรียนญาริดา (บ้านผือ)
         โรงเรียนอนุบาลนันทวดี (กุดจับ)
ปริยัติธรรม  3 โรงเรียน
         โรงเรียนวัดศรีสะอาด (บ้านผือ)
        โรงเรียนวัดห้วยทราย (นายูง)
        โรงเรียนวัดโคเขตตาราม (น้ำโสม)
ต.ช.ด.  4 โรงเรียน
         โรงเรียนบ้านเทพภูเงิน (น้ำโสม)
        โรงเรียนบ้านนาชมพู (นายูง)
        โรงเรียนบ้านนาเมืองทอง (นายูง)
         โรงเรียนบ้านห้วยเวียงงาม (นายูง)

ขั้นตอนการสมัครใช้เว็บไซต์ EMIS
2. เลือก สนง.เขตพื้นที่ หรือ Click ที่นี่
3. เลือกโรงเรียน
    เนื่องจาก EMIS อนุญาตให้สมัครโรงเรียน ละ 2 คน
ดังนั้น หากมีคนสมัครครบแล้ว จะไม่ปรากฏเมนู 
ลงทะเบียนโรงเรียน หากมีบุคคลสมัครไม่ครบ 2 คน
จะปรากฏเมนู ลงทะเบียนโรงเรียน
4. เลือกเมนู "ลงทะเบียนโรงเรียน"
5. อีเมลล์ หรือ โทรแจ้ง ศน.บุญโรม ปัญญากุล
    เพื่ออนุมัติให้ใช้งานในลำดับต่อไป
Comments