ทำเนียบบุคลากร

นายไพบูลย์ คำกันยา  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
 E-mail : piboon@esdc.go.th   bbya2555@gmail.com
 โทรศัพท์ : 0812610598
 รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ/พัฒนาผู้เรียน
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายมหาธาตุเจดีย์
 โครงการเรียนรวม
 โครงการเด็กพิเศษ
 โครงการสหกรณ์โรงเรียน
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 
นายเมธี  มูลธิ  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
 E-mail : matree59@esdc.go.th  
     methee-09@hotmail.co.th
 โทรศัพท์ : 0955434869
 รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำโมง
 โครงการโรงเรียนในฝัน
 โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
 โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
นายบุญโรม ปัญญากุล  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
 E-mail : rome59@esdc.go.th   rome1963@gmail.com
 โทรศัพท์ : 082 8599404  TRUE : 0956592506  
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายโนนทองหายโศก
 รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
 โครงการ ประชารัฐ
 STEM ศึกษา
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  
 พัฒนาเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นายสุดสาคร คำภา  กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
 E-mail : korn@esdc.go.th  skornorkorn@gmail.com
 โทรศัพท์ : 088 5713224
 รับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายนายูงโนนทอง
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 
นายชาญณรงค์ ราชบัวน้อย  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
 E-mail : channarong@esdc.go.th  
     Christopher1969@hotmail.com

 โทรศัพท์ : 095-6648980
 รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายหนองแวงสามัคคี
 โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  
 
 นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์  กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
 E-mail : jin@esdc.go.th  chinnapatp@gmail.com
 โทรศัพท์ : 0933298113
 รับผิดชอบกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
 โครงการทดสอบ NT : National test
 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"   
นางเกษมณี  ประเสริฐ  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
 E-mail : kead@esdc.go.th     
    sornorwinwin.2012@gmail.com
 โทรศัพท์ : 0819655681
 รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย เชียงเพ็งปะโค
 โครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"   

นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์  กลุ่มงานนิเทศการศึกษา
 E-mail : oytip@esdc.go.th   
     aoy.chai2515@gmail.com
 โทรศัพท์ : 0834568286
 รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายภูพระบาท
 โครงการเรียนรวม
 โครงการคุณธรรม
 โครงการเด็กพิเศษ
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  
นางวราลักษณ์ อินทา  หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ
 E-mail : valalax@esdc.go.th   
     USA55504@hotmail.com
 โทรศัพท์ : 081 9645006
 รับผิดชอบกลุ่มสาระปฐมวัย
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายน้ำโสม
 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
นางสาวรัตนาภรณ์ คำมูล  หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล
                                     การศึกษา

 E-mail : rath59@esdc.go.th     rtnpk565@gmail.com
 โทรศัพท์ : 0810484380
 รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย/ปฐมวัย
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย กุดจับเมืองเพีย
 โครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้
 โครงการวิจัย
 โครงการ ประชารัฐ
 โครงการสหกรณ์โรงเรียน
โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 
นางสาวมธุรดา ทองสมุทร กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
 E-mail : 
 โทรศัพท์ : 0ุ630712898
 รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย บ้านก้องนาแค
 โครงการ การจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลาง
โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 
นายสุนทร ปิระนันท์ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
 E-mail : 
 โทรศัพท์ : 
 รับผิดชอบกลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย ภูพาน
 โครงการแข่งขันการตอบปัญาสารานุกรมไทย
 โครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 
ว่าที่ ร.ท.อนุวัฒน์ ทาสีดำ  
 E-mail : 
 โทรศัพท์ : 
 รับผิดชอบกลุ่มสาระ  
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย  
 โครงการ 
 โครงการ
 
 โครงการ 
นางสุพัตรา จงไชยมี
 E-mail : 
 โทรศัพท์ : 
 รับผิดชอบกลุ่มสาระ  
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย  
 โครงการ 
 โครงการ
 
 โครงการ 

 นางรุจิเรข ผลทิพย์
 ลูกจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
      สำนักงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 

 
Comments