นายบุญโรม ปัญญากุล

นายบุญโรม ปัญญากุล  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
 E-mail : rome59@esdc.go.th   rome1963@gmail.com
 โทรศัพท์ : 082 8599404  TRUE : 0956592506  
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายโนนทองหายโศก
 รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
 โครงการ ประชารัฐ
 STEM ศึกษา
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  
 พัฒนาเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ตารางนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4

Comments