นางสาวมธุรดา ทองสมุทร

นางสาวมธุรดา ทองสมุทร
 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
 E-mail : mathurada@esdc.go.th
 โทรศัพท์ : 0ุ630712898
 รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย บ้านก้องนาแค
 โครงการ การจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลาง
โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 

ตารางนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4


Comments