นางเกษมณี ประเสริฐ

นางเกษมณี  ประเสริฐ
  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
 E-mail : kead@esdc.go.th     
    sornorwinwin.2012@gmail.com
 โทรศัพท์ : 0819655681
 รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย เชียงเพ็งปะโค
 โครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 

ตารางนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4


Comments