น.ส.รัตนาภรณ์ คำมูล

นางสาวรัตนาภรณ์ คำมูล  หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
 E-mail : rath59@esdc.go.th     rtnpk565@gmail.com
 โทรศัพท์ : 0810484380
 รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย/ปฐมวัย
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย กุดจับเมืองเพีย
 โครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้
 โครงการวิจัย
 โครงการ ประชารัฐ
 โครงการสหกรณ์โรงเรียน
โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 

ตารางนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4


Comments