น.ส.จิณณพัต ผลทิพย์

นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์  กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
 E-mail : jin@esdc.go.th  chinnapatp@gmail.com
 โทรศัพท์ : 0933298113
 รับผิดชอบกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
 โครงการทดสอบ NT : National test
 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"   

ตารางนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4


Comments