ศน.จิณณพัต ผลทิพย์ : รายงานผลการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)

โพสต์28 มิ.ย. 2565 01:49โดยudn4 admin

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  2) เพื่อศึกษาผลการนิเทศการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)  และ 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4  ปีการศึกษา  2563  จำนวน  17  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  1) แบบประเมินความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เป็นแบบมาตรฐานส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 26 ข้อ  2)  แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)  เป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ  3) แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4   การวิเคราะห์ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ผลการนิเทศการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)  และ  3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4  โดยตรวจสอบจากค่าเฉลี่ย ()              ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการพัฒนาพบว่า

                   1.  ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อยู่ในระดับมาก

                   2.  ผลการศึกษาการนิเทศการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) อยู่ในระดับมาก

                   3.  ผลศึกษาผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 3  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่าระดับประเทศ

Ċ
udn4 admin,
28 มิ.ย. 2565 01:49
Comments