รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

โพสต์16 มิ.ย. 2562 21:52โดยudn4 admin   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2563 18:13 ]

รื่อง            รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
                   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา       นางปิยธิดา  ชำนาญรบ 
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
                   และ นายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง ตำแหน่ง  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาแค  อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา
                     อุดรธานี เขต 4

ปีการศึกษา   2561

บทคัดย่อ

             การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้  วิชาวิทยาศาสตร์ (ว22102) ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง

           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาแค อำเภอ
นายูง  
จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 
จำนวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  จำนวนนักเรียน 24 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า คือ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง จำนวน 6 ชุด 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์   (ว22102)  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ค่าความยากง่าย 
(P) ตั้งแต่ 0.35-0.78 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่
0.20-1.00 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.
90 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้เรียน
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลก
และการเปลี่ยนแปลง เป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (
r)  ตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.64 ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้เท่ากับ 0.
80 แบบแผนการทดลองครั้งนี้เป็นแบบ One–Group Pretest –
Posttest Design
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมติฐานใช้สถิติ  กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (
Dependent Samples t-test)

ผลการศึกษาพบว่า 

           1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ
77.01/80.80ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75 
           2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เท่ากับ 0.78
            
3. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.01
            
4. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง
  มีความพึงพอใจในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
             
            โดยสรุป ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
มีประสิทธิภาพและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ในการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
  อยู่ในระดับมาก ดังนั้นครูผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ควรนำนวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นี้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในทุกระดับชั้น เพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายของของหลักสูตรและได้ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ มีการพัฒนา
ศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน    ได้ดีขึ้นได้ลงมือปฏิบัติจริง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็น
อย่างดี 

Comments