นางเกษมณี ประเสริฐ และนายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง

โพสต์7 ก.พ. 2561 22:04โดยudn4 admin   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2563 18:22 ]

การศึกษาผลการพัฒนาด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ตามโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

บทคัดย่อ

            การศึกษาผลการพัฒนาด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ตามโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงานปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ๒)เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทย  ก่อนและหลังการพัฒนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ๓)เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาไทย  ก่อนและหลังการพัฒนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ๔)เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาด้านการอ่าน และเขียนภาษาไทยก่อน  และหลังการพัฒนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ๕)เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปรับความรู้พื้นฐาน  ในปีงบประมาณต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  จำนวน  ๘๓๑  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
            
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย ๑) แบบนิเทศ  การปรับความรู้พื้นฐานในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒)แบบบันทึกคะแนนทักษะการอ่าน ก่อนและหลังการปรับความรู้พื้นฐานภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ๓) แบบบันทึกคะแนนทักษะการเขียน  ก่อนและหลังการปรับความรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๔)แบบบันทึกคะแนนการวัดผลการพัฒนา  ด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย ก่อนและหลังการปรับความรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
                
๑) การเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทย ก่อนและหลังปรับความรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  พบว่า นักเรียนมีทักษะการอ่านภาษาไทยก่อนและหลังเรียนปรับพื้นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ แสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  มีทักษะการอ่านภาษาไทยดีขึ้น โดยใช้การปรับความรู้พื้นฐาน
                
๒)การเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาไทย ก่อนและหลังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔   มีทักษะการเขียนภาษาไทยก่อนและหลังเรียนปรับความรู้พื้นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสูงกว่าที่ .๐๑ แสดงว่านักเรียนมีทักษะการเขียนภาษาไทยหลังเรียนปรับความรู้พื้นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนปรับพื้นฐาน

Comments