นางเกษมณี ประเสริฐ และนายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง

โพสต์7 ก.พ. 2561 21:57โดยudn4 admin   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2563 18:20 ]

รายงานการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพิชิตการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

บทคัดย่อ

            รายงานการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพิชิตการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานพัฒนาครูด้วยรูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพิชิตการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  2.   เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ของครู โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

            ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น  ครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน  312 คน  เป็นครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 156 คน ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 156 คน กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ครูผู้สอนภาษาไทยที่เป็นประธานและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 13 กลุ่มเครือข่าย ๆ ละ 2 คน รวมจำนวน 26 คน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยวิธีเปรียบเทียบตารางของเครจซี่และมอร์แกน ( Krejcie and Morgan. 1970 : 806 )  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) การดำเนินการเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การพัฒนาครูด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการครูภาษาไทย ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2  เอกสารประกอบการพัฒนาโดยวิธีประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย  1.1.1  แนวทางการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  1.1.2 เอกสารความรู้สำหรับครู ผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 1.1.2  แบบฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทย เล่ม  1, เล่ม 2 ,เล่ม 3 ระยะที่ 2 การนิเทศติดตาม  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  1. คู่มือนิเทศ 2. แบบนิเทศติดตามการดำเนินงาน 3. แบบรายงานการนิเทศ แบบแผนการทดลองใช้แบบกลุ่มเดียว (One Group Pre-test  Post-test  Design)  สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
                
1.  การพัฒนาครูด้วยรูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพิชิตการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ของโรงเรียนนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.43/86.47  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80
                
2. ผลที่เกิดกับครูและผู้เรียนหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพิชิตการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า ครูมีทักษะการสอน เทคนิคการสอนที่ดี มีคุณภาพ เกิดผลให้นักเรียนมีทักษะการอ่านและเขียนดีขึ้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเพิ่มสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  86.47
                
3. หน่วยงาน โรงเรียน นำรูปแบบการนิเทศไปใช้ในการพัฒนางาน
                
4. หน่วยงาน ครู นักเรียนและบุคลากรในสังกัดมีผลงานโล่ เกียรติบัตร รางวัลระดับต่าง ๆเป็นที่ประจักษ์และได้รับความพึงพอใจจากทุกฝ่าย

Comments