การประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์5 พ.ย. 2561 16:26โดยudn4 admin   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2561 16:27 ]
#สาระสำคัญที่ต้องอ่าน ทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง “การเขียนบทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)” ของ รมว.ศธ.(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม
~~~บทนํา~~~
#การประเมินตนเองเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาและวางแผนอย่างต่อเนื่อง บทสรุปการประเมินตนเองเป็นครื่องมือสาคัญที่ช่วยให้โรงเรียนประเมินด้านต่างๆ ของงานที่ทำและจะนำไปสู่การประเมินภาพรวมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้ การประเมินตนเองไม่ได้ต้องทำในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปีเท่านั้น แต่เวลาที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละโรงเรียน
#คุณสมบัติสําคัญของการประเมินตนเองที่มีประสิทธิภาพ บทสรุปการประเมินตนเองจะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อ:
• กระชับ และรวบรัด จับประด็นสำคัญ และมีที่มาของหลักฐานที่ชัดเจน
• เป็นการประเมินไม่ใช่แค่บรรยาย แต่จะต้องสื่อให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลกระทบของสิ่งโรงเรียนที่ได้ลงมือทำ เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ (เช่น ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านปัจจัยพื้นฐาน เป็นต้น)
• เป็นเอกสารที่ ผอ. อ้างถึงเป็นประจำเพื่อการพัฒนาโรงเรียน และมีการปรับปรุงเอกสารอยู่เสมอตามกระบวนการประเมินของโรงเรียน
• เป็นเอกสารที่จัดทำโดย ผอ. โรงเรียน และใช้เพื่อให้ผู้นำโรงเรียนได้รับทราบสถานการณ์ของโรงเรียน โดยผู้นำโรงเรียนนี้ รวมถึง ผอ. กรรมการโรงเรียน ผู้บริหารอื่นๆ และครู
• ใช้สำหรับชี้ด้านที่โรงเรียนจะพัฒนาและเพื่อวางแผนพัฒนาโรงเรียน
• มีตัวชี้วัดว่าโรงเรียนประสบความสำเร็จหรือในการพัฒนาตามแผนจากการประเมินครั้งก่อนหน้า
#การประเมินตนเองมีแนวโน้มที่จะถูกต้องและเข้มแข็ง ถ้าเกิดจากการรวบรวมและใช้ข้อมูลในการประเมินจากหลากหลายแหล่ง เช่น
• การวิเคราะห์การเรียนการสอนและผลงานของนักเรียน
• การวิเคราะห์ความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียนรวมถึงกลุ่มนักเรียนต่างๆ
• การวิเคราะห์ความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ในอดีตของนักเรียน
• การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประพฤติและความปลอดภัยของนักเรียน เช่น การโดนทำโทษ การขาดเรียน การเกิดเหตุต่างๆ ฯลฯ
• การวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการต่างๆ ที่โรงเรียนได้เคยทำไปเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์หรือพฤติกรรม ของนักเรียน
• มุมมองของผู้ปกครอง
• การประเมินจากภายนอกต่างๆ เช่น จากผู้ตรวจของกระทรวง สมศ. หรืออื่นๆ
#วิธีการเขียนบทสรุปการประเมินตนเอง โรงเรียนอธิบายข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในตอนต้น และหลังจากนั้นตอบคําถาม 3 คําถาม ดังนี้
1. ระดับมาตรฐานที่โรงเรียนอยู่ในปัจจุบัน
2. หลักฐานที่แสดงว่าโรงเรียนอยู่ในระดับนั้น ตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐ และข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
3. แผนพัฒนาเพื่อให้โรงเรียนขึ้นไปได้อีก 1 ขั้น
#ในการประเมินด้านต่างๆในคําถามข้อที่ 2 โรงเรียนอาจจะดําเนินการดังนี้
• สรุปหลักฐานที่ได้โรงเรียนได้รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ
• พิจารณาว่าหลักฐานใดยังมีช่องโหว่อยู่หรือยังไม่ครอบคลุมและลึกเท่าที่ควร ซึ่งถ้ายังมีช่องโหว่ก็อาจจะต้องมีการหาหลักฐานและการประเมินเพิ่มเติม
• โรงเรียนควรจะใช้วิจารณาณบนพื้นฐานของหลักฐานว่าโรงเรียนจัดการศึกษาอยู่ในระดับใด
#หลังจากได้ผลการประเมินด้านต่างๆของโรงเรียนแล้ว โรงเรียนควรจะตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินดังกล่าวโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียน เพื่อให้ท่านเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของการประเมินตนเอง สร้างความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน และทำให้ผลการ ประเมินเป็นความจริงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
download แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61 คลิ๊กที่นี่
Comments